男女做爰视频免费播放

Zobrazi? od

Názov debatyPo?etNajnov?í príspevok
?peciálny prokurátor Ková?ik op?tovne popiera akéko?vek kontakty s Ko?nerom aj B?d?rom4814.01.2020 10:01:46
ONLINE: V pondelok sa Mar?ek priznal ku v?etkému. Druh? deň budú vypoveda? svedkovia2414.01.2020 10:01:04
Pyká PS/Spolu za Kiskov krok? Truban: ?udia ?akali ve?kú koalíciu10414.01.2020 10:00:29
Ko?ner s ob?alobou nesúhlasí a nebude sa k nej vyjadrova?133814.01.2020 10:00:24
Vinníci nízkych penzií814.01.2020 09:58:54
Z ulíc na rokovania. Blokády kamiónmi sa nateraz kon?ia40214.01.2020 09:58:38
VIDEO: ?ava v Rusku be?ala pred vlakom a odmietala uhnú?, nepomohlo ani húkanie lokomotívy214.01.2020 09:56:02
USA ?krtli ?ínu zo zoznamu manipulátorov meny614.01.2020 09:55:42
V lete sa vás na plá?i nikto neop?ta, ako ste vyzerali v januári114.01.2020 09:55:33
Minimálny d?chodok od roku 2020: Kto má nárok?1414.01.2020 09:54:26
Toto sme chceli a e?te stále chceme?8714.01.2020 09:53:12
Prvá advokátka Ko?nerom pohrdla2214.01.2020 09:51:07
Boje v Tripolise sa obnovili po tom, ako Haftar nepodpísal prímerie3014.01.2020 09:50:42
Gromyko by neposlal vojakov proti Dub?ekovi1214.01.2020 09:48:06
Giganty raketovo bohatnú, vládam sa ich nedarí zdani?2214.01.2020 09:46:57
Zaplatia za opravu r?ntgenu pacienti?1914.01.2020 09:43:34
Trump súhlasil so zabitím Solejmáního pred siedmimi mesiacmi2114.01.2020 09:40:20
PS-Spolu podáva na Pentu podnety na prokuratúru a finan?nú správu1914.01.2020 09:38:16
Kúpi si Irán atómovú bombu?3414.01.2020 09:33:19
V Bratislave u? ?trajkujú aj taxikári4114.01.2020 09:33:04
< Predchádzajúce1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nasledujúce >
Pravidlá v skratke: Príspevky vyjadrujú názory ?itate?ov. Redakcia Pravda.sk nem??e ovplyvni? ich obsah. Vyhradzuje si v?ak právo pod?a vlastného uvá?enia odstraňova? nevhodné príspevky a blokova? prístup do Debaty pou?ívate?om, ktorí poru?ujú pravidlá. Neprijate?né sú hlavne urá?ky in?ch prispievate?ov, hrubé oso?ovanie tretích os?b, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa ?i nábo?entva, propagácia akejko?vek ?innosti poru?ujúcej zákony SR, zneu?ívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneu?ívanie Debaty na neplatenú reklamu, spamovanie Debaty textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatn?ch pou?ívate?ov pomocou funkcie súkromn?ch správ a hrubé po?kodzovanie dobrej povesti prevádzkovate?a portálu Pravda.sk. Tieto podmienky sa t?kajú tak príspevkov ako aj verejného profilu pou?ívate?a. Pou?ívate?ovi, ktor? poru?il pravidlá, m??u by? sp?tne zmazané v?etky vytvorené príspevky aj verejn? profil. D??ka textu príspevku m??e by? maximálne 1000 znakov, dlh?ie príspevky budú skrátené.Celé pravidlá (upravené 1. 2. 2012).

Od 11. júna je registrácia v debatách na Pravda.sk op?? podmienená autoriza?nou SMS na nové ?íslo
+421 902 02 81 38.

V?etci diskutujúci, ktorí sa registrovali od 29. apríla 2014, sa musia autorizova? dodato?ne - pri najbli??om prihlásení.

Diskutujúci, registrovaní do 29. apríla 2014, pokra?ujú v debatách bez zmeny.

viac v ?lánkuPravda.sk sa pustila do skvalitňovania debát
(?lánok aktualizovan?)
Kontakt na administrátora: debata@pravda.sk

Odporú?ame